HOME > Corporate Information > Executive Officers

Company Information

Executive Officers

As of June 26, 2024

Chairman, Representative director Yoshiyuki Tanaka
President, Representative director Shoichiro Tanaka
Director Satoru Ito, Nobuyasu Tanaka
Naoyuki Yura, Teruomi Ibi
Takamitsu Hirano
Director (Full-time auditor) Kazunori Mizutani
Director (Auditor) Hideo Ishioka, Eiji Shibuya
Operating Officer Kaoru Miyagawa, Hirokatsu Shiraki
Hironobu Ueda, Yoshiki Kodera